Regulamin

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

 1. Niniejszy regulamin obejmuje swym zakresem jedynie korty tenisowe przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie.
 2. Administratorem i udzielającym wstępu na korty jest WPSHU s.c. , zwana dalej na potrzeby niniejszego regulaminu „klubem“.
 3. Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie pod numerem 790 334 851 lub przez system korty.org.
 4. Korty czynne są codziennie w godzinach 7.00 – 23.00. Płatności dokonuje się przelewem na konto wskazane przez koordynatora. Cennik widnieje na stronie sportandsmile.pl. Sezon letni trwa od 1 maja do 30 września. Sezon zimowy trwa od 1 października do 30 kwietnia.
 5. Przystępując do gry na kortach klubu, grający akceptuje tym samym postanowienia niniejszego regulaminu.
 6. Klub dokłada wszelkich starań by korty były należycie przygotowane do gry. Niemniej jednak, klienci korzystają z kortów na własną odpowiedzialność (a młodzież poniżej 18 roku życia na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych), a klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy zdrowotne powstałe w związku z korzystaniem z kortów.
 7. Korzystający z kortów oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tenisa ziemnego.
 8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach lub w szatni oraz ewentualne szkody wyrządzone na pojazdach pozostawionych na parkingu (parking niestrzeżony)
 9. W wypadku braku możliwości gry w dniu danej rezerwacji (jednorazowej/abonamentowej) należy odwołać rezerwacje najpóźniej do godz. 23:00 w dniu poprzedzającym rezerwację. Klient może wówczas „odegrać” daną niewykorzystaną  rezerwację. W innym wypadku nie ma możliwości odrabiania rezerwacji.
 10. W przypadku nieobecności i nie odwołania rezerwacji zgodnie z punktem wcześniejszym, klient zobowiązany jest uiścić należną opłatę – tak jakby wykorzystał rezerwację.
 11. Można zarezerwować daną godzinę na stałe w danym sezonie. (rezerwacja abonamentowa)
 12. Dokonując rezerwacji abonamentowej klient:
  -uzyskuje pewność i wyłączność gry w wybranej przez siebie godzinie i dniu.
  – uzyskuje rabat w wysokości 10zł/h względem ceny obowiązującej przy jednorazowym wynajmie kortu.
  – wnosi opłatę za cały sezon jednorazowo z góry lub w dwóch ratach na początku i w połowie sezonu – chyba, że indywidualnie z klubem ustalono inaczej.
  – do opłaty abonamentowej nie są wliczane dni ustawowo wolne od pracy
 13. Rezerwacje abonamentowe mają pierwszeństwo przed rezerwacjami jednorazowymi.
 14. Zwrot pieniędzy możliwy jest jedynie w wypadku, gdy z winy klubu nie dojdzie do wykorzystania rezerwacji.
 15. Możliwość odrabiania godzin z rezerwacji abonamentowych istnieje do końca danego sezonu zimowego/letniego. Po tym terminie nie ma takiej możliwości a opłata nie podlega zwrotowi.
 16. Istnieje możliwość rezerwacji niepełnych godzin. (np. 1,5h; 2,5h itd.). W wypadku jednak gdyby rezerwacja taka powodowała zostawienie półgodzinnej luki pomiędzy zakończeniem jednej a rozpoczęciem drugiej rezerwacji, rezerwacja taka dopuszczalna jest tylko w sytuacji gdy nie ma chętnych do rezerwacji pełnej godziny, w skład której wchodziłaby owa półgodzinna luka oraz ostatnie pół godziny niepełnej rezerwacji. W takiej sytuacji należy bądź zwolnić ostatnie pół godziny swojej rezerwacji celem umożliwienia zarezerwowania pełnej godziny innym klientom.

Rezerwacja online

Zarezerwuj

Challenge Sport&Smile

Przystąp

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami.