Regulamin

REGULAMIN

uczestnictwa w szkoleniu sportowym (akrobatyka, gimnastyka, baby gym)

organizowanym przez KS Sport&Smile

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem szkolenia sportowego z przewagą elementów akrobatyki i gimnastyki, którego dotyczy niniejszy regulamin jest Klub Sportowy Sport&Smile, ul. Woronicza 78 m. 64, 02-640 Warszawa, NIP: 521-371-31-81, zwany dalej Klubem. Niniejszy regulamin nie dotyczy szkolenia prowadzonego przez Klub w oparciu o umowy z innymi podmiotami (np. szkołami, przedszkolami itd. itp.)
 1. Udział w szkoleniu, o którym mowa w §1 pkt a) – zwanego dalej szkoleniem – jest równoznaczny z akceptacją i przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
 1. W  rozumieniu  niniejszego  regulaminu  termin:  „zajęcia  z  akrobatyki  i

gimnastyki” oznacza: zajęcia sportowe prowadzone dla dzieci od lat 6, lub – po uzyskaniu akceptacji osoby prowadzącej szkolenie w danej grupie oraz zarządu Klubu – od lat 5 oraz dla dorosłych (szczegóły na stronie www.sportandsmile.pl).

 1. W rozumieniu niniejszego regulaminu „zajęcia baby gym” oznaczają – zajęcia sportowe dla dzieci do lat 6 (szczegóły na stronie www.sportandsmile.pl)
 1. Szkolenie obejmuje zajęcia z akrobatyki i gimnastyki oraz zajęcia baby gym. Klub organizuje szkolenie w systemie grupowym bądź indywidualnym.
 1. W przypadku zajęć grupowych z akrobatyki i gimnastyki 1 trener przypada na maksymalnie 15 osób. Do tej liczby nie wlicza się osób odrabiających zajęcia. W tym samym czasie na sali może przebywać kilka grup.
 1. W przypadku zajęć grupowych baby gym, 1 trener przypada na maksymalnie 6 osób. Do tej liczby nie wlicza się osób odrabiających zajęcia. W tym samym czasie na sali może przebywać tylko i wyłącznie 1 grupa.
 1. W niektórych sytuacjach Klub może zaproponować inną liczebność grupy w cenie innej niż w ta, o której mowa w §2 pkt c). Do rozpoczęcia takich zajęć

potrzebna jest zawsze dodatkowa akceptacja osób ćwiczących/opiekunów prawnych osób ćwiczących.

 1. Grupy tworzone są z uwzględnieniem wieku i umiejętności ćwiczących.
 1. Osobę prowadzącą szkolenie danej grupy bądź szkolenie indywidualne dobiera Klub. Klub może uwzględnić wnioski uczestników co do doboru odpowiedniej osoby prowadzącej szkolenie. Klub ma prawo zmienić osobę prowadzącą szkolenie danej grupy w każdym momencie. W wypadku nieobecności osoby, o której mowa w zdaniu pierwszym, Klub organizuje inną osobę, która prowadzi zajęcia w zastępstwie nieobecnej osoby. W zupełnie wyjątkowych sytuacjach – nie częściej niż raz w semestrze – dopuszcza się przeprowadzenie w ramach zastępstwa zajęć ogólnosportowych przez instruktora sportu o innej specjalizacji niż wymienione w punkcie l) niniejszego paragrafu.
 1. Grupy tworzone są na okres pokrywający się z okresem danego semestru roku szkolnego (okres rozliczeniowy). Do zajęć można dołączyć w każdym czasie.
 1. Klub zapewnia profesjonalną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę trenerską. Trenerami w rozumieniu niniejszego regulaminu są przede wszystkim instruktorzy: akrobatyki i gimnastyki. Dopuszczalni są również instruktorzy: fitness, tańca, aerobic, trener personalny i crossowy.
 1. Zgłoszenia na szkolenie można dokonywać telefonicznie pod numerem 733-960-030 lub mailowo na odpowiedni adres email

widniejący w danym momencie na stronie internetowej www.sportandsmile.pl.

 1. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z akceptacją wewnętrznych regulaminów obiektów, na których prowadzone jest szkolenie.
 1. Jedna godzina szkolenia składa się na 55 min zajęć merytorycznych i 5 min na uprzątnięcie sali.
 1. Uczestnik szkolenia bądź opiekun prawny uczestnika szkolenia, oświadcza, że uczestnik szkolenia nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu w tym do akrobatyki i gimnastyki.
 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy, które mogą zaistnieć podczas szkolenia, a są efektem nieszczęśliwego wypadku mogącego zdarzyć się podczas uprawiania sportu i który to wypadek nie jest wynikiem zaniedbań osoby prowadzącej zajęcia. Dotyczy to w szczególności: tzw. skręceń kostki (w tym podczas biegu, lądowania po różnego rodzaju wyskokach) oraz innych podobnych urazów mogących powstać zarówno podczas swobodnego poruszania się po sali jak i podczas robienia figur akrobatycznych lub gimnastycznych – w tym także urazów kończyn górnych lub innych części ciała. Uczestnik szkolenia bądź jego opiekun prawny poprzez przystąpienie (dopuszczenie) do szkolenia oświadcza, że jest świadomy ryzyka wystąpienia kontuzji i urazów, o których mowa w niniejszym punkcie i w razie ich ewentualnego wystąpienia – nie będzie

zgłaszał z tego powodu jakichkolwiek roszczeń do Klubu lub osób prowadzących szkolenie.

 1. Klub nie ubezpiecza uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (Klub może uczynić to na swój koszt, w ramach wsparcia członka lecz nie jest do tego zobowiązany). Klub zachęca jednak, by każdy uczestnik szkolenia (bądź jego opiekun prawny ) wykupił we własnym zakresie i na własny koszt ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące swoim zakresem szkolenie, o którym mowa w niniejszym regulaminie.
 1. Ćwiczenia na trampolinie odbywają się tylko i wyłącznie w obecności instruktora akrobatyki. Zakazuje się wchodzenia na trampolinę oraz korzystania z niej pod nieobecność instruktora akrobatyki.
 1. Opiekunowie prawni małoletnich uczestników szkolenia informują swoich podopiecznych o zasadach wynikających z niniejszego regulaminu, W SZCZEGÓLNOŚCI O PRZEPISIE §1 pkt s).
 1. W sytuacji gdy, któryś z zapisów niniejszego regulaminu byłby sprzeczny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pozostałe jego zapisy pozostają w mocy.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące na terenie RP.

§2

Płatności za szkolenie

 1. Wszystkim zainteresowanym szkoleniem w Klubie przysługują jedne DARMOWE ZAJĘCIA PRÓBNE, nie rodzące żadnych zobowiązań w stosunku do Klubu. Uczestnik (lub jego opiekun prawny) darmowych zajęć próbnych poprzez przystąpienie do nich akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 1. Każdy małoletni (poniżej 18l) uczestnik szkolenia uczęszcza na zajęcia z akrobatyki i gimnastyki minimum po 2h w tygodniu. W wyjątkowych wypadkach – po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej daną grupę – zarząd Klubu może zezwolić na uczęszczanie na szkolenie w ilości 1h w tygodniu.

Na zajęcia baby można uczęszczać na 1h w tygodniu.

 1. Nie można zapisać się na szkolenie grupowe na okres krótszy niż pokrywający się z okresem pozostającym do końca danego – trwającego lub jeśli poprzedni się skończył a nowy jeszcze nie rozpoczął, mającego się rozpocząć – semestru szkolnego (nie dotyczy wakacji, ferii i innych tego typu okresów wolnych od szkoły).
 1. Płatność za szkolenie może być dokonywana gotówką, kartą płatniczą bądź przelewem na rzecz:

KS Sport&Smile,

ul. Woronicza 78 m.64, 02-640 Warszawa,

na konto Mbank S.A. numerze: 43 1140 2004 0000 3102 7800 3771

tytułem: Imię i Nazwisko uczestnika, zajęcia akrobatyczne i gimnastyczne, określenie konkretnego szkolenia (dzień, godzina), za które dokonywana jest płatność.

 1. Wysokość opłaty za szkolenie wynika ze stawki za jedną godzinę zajęć, zgodnie z cennikiem widocznym na stronie internetowej: www.sportandsmile.pl bądź na podstawie odrębnej umowy zawartej (w tym słownie) zgodnie z §1 pkt h).
 1. W przypadku zmiany wysokości opłat na wyższe – w stosunku do osób uczęszczających w danym momencie na szkolenie – wchodzą one w życie po semestrze, w którym następuje ta zmiana. Klub umieści informacje o nowej wysokości opłat na stronie internetowej www.sportandsmile.pl
 1. Płatność za szkolenie grupowe dokonywana jest za cały okres, o którym mowa w §1 pkt k) (płatność semestralna) w 2 ratach zgodnie z poniższym harmonogramem:

1 rata – płatna przed przystąpieniem do pierwszych płatnych zajęć w semestrze z akrobatyki i gimnastyki (przelewem/potwierdzenie przelewu, kartą, gotówką) w kwocie 400 zł/os gdy osoba uczęszcza na min. 2h w tygodniu, lub – wyjątkowo – 200 zł gdy osoba uczęszcza na 1h w tygodniu z zajęć z akrobatyki i gimnastyki lub na zajęcia baby gym. Zajęcia indywidualne płatne są z góry za cały miesiąc ćwiczeń.

2 rata – płatna do 15 października (przelewem/potwierdzenie przelewu, kartą, gotówką) opiewająca na kwotę równą pozostałej części opłaty semestralnej. Kwota ostatniej raty wynikać będzie z rozliczenia przesłanego mailowo oraz uwzględniać harmonogram zajęć poszczególnych dni tygodnia w danym semestrze.

 1. Nieuregulowanie płatności którejkolwiek z rat w terminie, skutkuje możliwością niedopuszczenia uczestnika szkolenia do zajęć albo skreśleniem z listy uczestników szkolenia, przy czym uiszczone wcześniej opłaty nie podlegają zwrotowi a dotychczasowy uczestnik – od momentu upływu terminu do dokonania płatności danej raty – traci prawo do dalszego uczestnictwa w szkoleniu.

h)W wypadku rezygnacji – niezależnie od przyczyny – z udziału w szkoleniu przed terminowym dokonaniem płatności którejkolwiek z rat, §2 pkt h) regulaminu stosuje się odpowiednio.

 1. W przypadku rezygnacji – niezależnie od przyczyny – z udziału w szkoleniu po dokonaniu płatności ostatniej raty, płatność nie podlega zwrotowi.
 1. W zupełnie wyjątkowych przypadkach – np. Udokumentowana trwała niezdolność do udziału w szkoleniu w wyniku poważnego uszczerbku na zdrowiu (np. Złamanie wymagające długiego leczenia, inna tego typu poważna kontuzja lub choroba) – zarząd Klubu może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania przepisów §2 pkt h-j niniejszego regulaminu i zwrócić odpowiednią część opłaty za szkolenie. Zmiana osoby prowadzącej szkolenie danej grupy w trakcie okresu rozliczeniowego nie będzie traktowana jako podstawa do zastosowania niniejszego przepisu.
 1. Opuszczenie trwających zajęć (jednostki treningowej) przed ich końcem nie zwalnia z uiszczenia pełnej opłaty za zajęcia (dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy małe dzieci uczestniczące w szkoleniu danego dnia się „rozmyślą” albo stwierdzą, że już nie mają siły).
 1. W przypadku szkolenia grupowego, rezerwacji sali i opłaty za wstęp na salę dokonuje Klub.
 1. W przypadku zajęć indywidualnych za rezerwację sali i płatność za wstęp na salę odpowiada uczestnik szkolenia. Za zgodą Klubu uczestnik może jednak zlecić rezerwację sali i płatność za salę Klubowi – dokonując następnie odpowiednich rozliczeń z Klubem.
 1. Płatności za szkolenie indywidualne należy dokonywać bezpośrednio po każdych zajęciach bądź miesięcznie z dołu po otrzymaniu rozliczenia od pracownika Klubu – w zależności od ustaleń poczynionych pomiędzy uczestnikiem szkolenia a Klubem.
 1. Przystąpienie do szkolenia grupowego w trakcie trwania semestru powoduje obowiązek uregulowania płatności o której mowa w §2 pkt g), – pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do ilości zajęć, które odbyły się przed przystąpieniem do zajęć danej osoby.
 1. Członkowie Klubu raz w roku kalendarzowym dostają zniżkę na szkolenie, w wysokości odpowiadającej kwocie rocznej opłaty członkowskiej wynikającej z uchwały zarządu Klubu o opłacie członkowskiej w danym roku kalendarzowym. Zniżka jest przyznawana pod warunkiem dokonania opłaty członkowskiej.
 1. Kontynuacja uczęszczania na zajęcia pomimo nieuregulowania wpłat w terminach wynikających z punktu f) niniejszego paragrafu zobowiązuje uczestnika zajęć (opiekuna prawnego) do płatności w kwotach wynikających z harmonogramu płatności, o którym mowa §2 pkt f – a nie w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby zajęć(godzin), w których uczestnik wziął udział i stawki godzinowej za te zajęcia.

§3

Nieobecności uczestników szkolenia

 1. Brak możliwości udziału w danych zajęciach indywidualnych, uczestnik szkolenia powinien zgłosić Klubowi najpóźniej do godz. 21:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym planowo powinny odbyć się przedmiotowe zajęcia.
 1. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa powyżej, Klub pobiera pełną opłatę – tak jakby zajęcia się odbyły (wraz z opłatą za wstęp na salę jeśli Klub dokonywał rezerwacji Sali stosownie do §2 pkt m) zd.2 niniejszego regulaminu). W takim wypadku nie ma możliwości „odrobienia zajęć“.
 1. Brak możliwości udziału w danych zajęciach grupowych nie wymaga zgłaszania Klubowi i nie uprawnia uczestnika szkolenia do otrzymania zwrotu opłaty za zajęcia, na których był nieobecny bądź do obniżenia łącznej kwoty należnej Klubowi za szkolenie w danym semestrze. W takim wypadku uczestnik szkolenia dokonuje płatności – tak jakby był obecny na wszystkich zajęciach.
 1. W powyższej sytuacji uczestnik szkolenia grupowego może jednak „odrobić“ swoją nieobecność biorąc udział w zajęciach innej grupy odbywającej szkolenie w ramach Klubu.
 1. Uczestnik szkolenia grupowego samemu prowadzi spis swoich nieobecności a Klub nie ma obowiązku informowania uczestnika szkolenia o liczbie zajęć przysługujących mu „do odrobienia“. Klub może zapisywać obecności osób na zajęciach celem weryfikacji ilości zajęć „do odrobienia” przypadających danej osobie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 1. O woli „odrobienia“ nieobecności na zajęciach grupowych, uczestnik szkolenia poinformuje Klub, który zaproponuje odpowiedni/e termin/terminy „odrobienia“ zajęć. Brak możliwości udziału w zajęciach w ramach „odrobienia” we wskazanym/ch przez Klub terminie/ach nie uprawnia uczestnika szkolenia do otrzymania zwrotu opłaty za zajęcia, na których był nieobecny bądź do obniżenia łącznej kwoty należnej Klubowi za szkolenie w danym semestrze. W takim wypadku uczestnik szkolenia dokonuje płatności

– tak jakby był obecny na wszystkich zajęciach.

 1. Nieodrobione nieobecności z okresu pokrywającego się z pierwszym semestrem danego roku szkolnego, można odrabiać w okresie pokrywającym się z drugim semestrem danego roku szkolnego – pod warunkiem zapisania się na szkolenie w drugim semestrze i dokonywania terminowych wpłat zgodnie z regulaminem. W innym wypadku nieobecności z okresu pokrywającego się z pierwszym semestrem danego roku szkolnego

przepadają bez możliwości ich odrobienia a opłata nie jest zwracana.

 1. Nieobecności z okresu pokrywającego się z drugim semestrem danego roku szkolnego mogą być „odrabiane” jedynie do końca tego okresu. W innym wypadku nieobecności z okresu pokrywającego się z drugim semestrem danego roku szkolnego przepadają bez możliwości ich odrobienia a opłata nie jest zwracana.

§4

Kontakt z Klubem

 1. W sprawach związanych ze szkoleniem, o którym mowa w niniejszym regulaminie można kontaktować się z Klubem telefonicznie lub mailowo.
 1. Nry kontaktowe są następujące: 733960030 (Karolina Nowakowska).
 1. Adres e-mail do kontaktu w sprawach szkolenia dostępny jest na stronie internetowej www.sportandsmile.pl
 1. W sytuacji zmiany adresu email i wprowadzenia nowego adresu email na stronę internetową www.sportandsmile.pl obowiązuje nowy adres email.

§5

Dane Osobowe

 1. Dane osobowe uczestników szkolenia przetwarzane są zgodnie polityką przetwarzania danych osobowych Klubu, dostępną na stronie www.sportandsmile.pl (zgodnie z RODO).

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami.