Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA
NA BASENIE W KLUBIE SOSNOWYM
Trakt Lubelski 40a, 04-870 Warszawa

§1 Postanowienia Ogólne

a) INFORMACJA PRAWNA

Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania, których dotyczy niniejsza strona internetowa jest firma NEURON Agnieszka Lang-Chlasta, ul. Łabędzia 5, 04-802 Warszawa, NIP: 949-175-25-52, zwanej dalej NEURON/Organizatorem. Klub Sportowy Sport&Smile, ul. Woronicza 78 m. 64, 02-640 Warszawa, NIP: 521-371-31- 81, zwany dalej Klubem, prowadzi jedynie nabór na zajęcia organizowane przez firmę NEURON Agnieszka Lang-Chlasta. W zw z powyższym podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie kwestie związane z wykonywaniem usługi nauki pływania, w tym zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zajęć na basenie jest firma Neuron a nie Klub Sportowy Sport&Smile.
b) Udział w zajęciach, o którym mowa w §1. pkt a) – zwanego dalej nauką i
doskonaleniem pływania jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.
c) NEURON organizuje zajęcia nauki i doskonalenia pływania w systemie grupowym
(zajęcia grupowe) bądź indywidualnym (zajęcia indywidualne).
d) Zajęcia grupowe odbywają się w grupach 2,3,4 lub 5-cio osobowych.
e) Dla osób zgłaszanych na zajęcia grupowe bez zastrzeżenia o woli grania w grupie 2-
lub 3 – osobowej, NEURON tworzy grupy 4 lub 5 – osobowe. W wypadku braku
możliwości utworzenia grupy 3-osobowej lub większej, NEURON informuje
zainteresowanych o możliwości udziału w zajęciach w grupie 2-osobowej bądź w
zajęciach indywidualnych.
f) Grupy tworzone są z uwzględnieniem wieku i umiejętności pływających.
g) Osobę prowadzącą szkolenie danej grupy bądź szkolenie indywidualne dobiera
Organizator. Organizator może uwzględnić wnioski uczestników co do doboru
odpowiedniej osoby prowadzącej szkolenie. Organizator ma prawo zmienić osobę
prowadzącą szkolenie danej grupy w każdym momencie. W wypadku nieobecności
osoby, o której mowa w zdaniu pierwszym, NEURON organizuje inną osobę, która
prowadzi szkolenie w zastępstwie nieobecnej osoby.
h) Grupy tworzone są na okres pokrywający się z okresem danego semestru roku
szkolnego. Do zajęć można dołączyć w każdym czasie.
i) Organizator zapewnia profesjonalną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę trenerską
(instruktorzy pływania, trenerzy pływania, byli zawodnicy pływania).
j) Zgłoszeń na zajęcia można dokonywać telefonicznie pod numerem 511 973 736.
k) Udział w szkoleniu jest równoznaczny z akceptacją wewnętrznego regulaminu
obiektu, na którym prowadzone są zajęcia.
l) Zajęcia grupowe trwają 45 min; zajęcia indywidualne trwają 30 min, 45 min lub 60
min, w zależności od wcześniejszego ustalenia z Organizatorem. Czas trwania zajęć to
aktualny czas uczestnika z instruktorem.
m) Opiekun prawny uczestnika szkolenia, oświadcza, że uczestnik szkolenia nie posiada
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia
pływania.
n) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy, które zaistnieją podczas
zajęć na basenie, a są efektem nieszczęśliwego wypadku mogącego zdarzyć się
podczas uprawiania sportu i który to wypadek nie jest wynikiem zaniedbań osoby
prowadzącej zajęcia. Dotyczy to w szczególności: upadku na płycie basenu, kiedy
dziecko biegnie (bieganie jest zakazane), oraz innych podobnych urazów mogących
powstać zarówno podczas swobodnego poruszania się po płycie basenu. Uczestnik
szkolenia bądź jego opiekun prawny poprzez przystąpienie (dopuszczenie
małoletniego) do zajęć oświadcza, że jest świadomy ryzyka wystąpienia kontuzji i
urazów, o których mowa w niniejszym punkcie i w razie ich ewentualnego
wystąpienia – nie będzie zgłaszał z tego powodu jakichkolwiek roszczeń do
Organizatora lub osób prowadzących szkolenie.
o) Organizator nie ubezpiecza uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
p) Opiekunowie prawni małoletnich uczestników szkolenia informują swoich
podopiecznych o zasadach wynikających z niniejszego regulaminu.
r) W sytuacji gdy, któryś z zapisów niniejszego regulaminu byłby sprzeczny z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa, pozostałe jego zapisy pozostają w mocy.
s) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
powszechnie obowiązujące na terenie RP.

§2 Płatności za szkolenie

a) Płatność za szkolenie może być dokonywana gotówką u instruktora zajęć, bądź
przelewem na rzecz:
NEURON Agnieszka Lang – Chlasta
Na konto Citi Handlowy, o numerze 20 1030 0019 0109 8530 0035 2261
tytułem: Imię i Nazwisko uczestnika, zajęcia nauki i doskonalenia pływania.
b) Nie można zapisać się na szkolenie grupowe i indywidualne na okres krótszy niż
pokrywający się z okresem pozostającym do końca danego – trwającego lub jeśli
poprzedni się skończył a nowy jeszcze nie rozpoczął, mającego się rozpocząć –
semestru szkolnego (nie dotyczy wakacji, ferii i innych tego typu okresów wolnych od
szkoły).
c) Wysokość opłaty za szkolenie wynika ze stawki za jedną godzinę zajęć, zgodnie z
cennikiem widocznym na stronie internetowej: www.sportandsmile.pl
d) W przypadku zmiany wysokości opłat na wyższe – w stosunku do osób uczęszczających
w danym momencie na zajęcia – wchodzą one w życie z miesięcznym wyprzedzeniem.
Każdy uczestnik będzie poinformowany indywidualnie o nowej cenie przez
Organizatora.
e) Płatność za szkolenie grupowe i indywidualne dokonywana jest za cały okres, o
którym mowa w §1 pkt h) (płatność semestralna) w 3 ratach zgodnie z poniższym
harmonogramem:
1 rata – płatna przed przystąpieniem do pierwszych płatnych zajęć w danym dniu
tygodnia w danym semestrze (przelewem/potwierdzenie przelewu, gotówką w dniu
zajęć) w kwocie 400 zł/os w przypadku zajęć trwających 45 min lub opłatę
proporcjonalną w przypadku zajęć o innej długości.
2 rata – płatna do 18.10 (przelewem/potwierdzenie przelewu, gotówką) w kwocie 300
zł/os w przypadku zajęć trwających 45min lub opłatę proporcjonalną w przypadku
treningów o innej długości.
3 rata – płatna do 29.11. (przelewem/potwierdzenie przelewu, gotówką) opiewająca na
kwotę równą pozostałej części opłaty semestralnej za dane zajęcia. Kwota ostatniej raty
wynikać będzie z rozliczenia przesłanego mailowo oraz uwzględniać harmonogram zajęć
poszczególnych dni tygodnia w danym semestrze.
f) Nieuregulowanie płatności którejkolwiek z rat w terminie, skutkuje możliwością
niedopuszczenia uczestnika do zajęć albo skreśleniem z listy uczestników, przy czym
uiszczone wcześniej opłaty nie podlegają zwrotowi a dotychczasowy uczestnik – od
momentu upływu terminu do dokonania płatności danej raty – traci prawo do
dalszego uczestnictwa w szkoleniu.
g) W wypadku rezygnacji – niezależnie od przyczyny – z udziału w szkoleniu przed
terminowym dokonaniem płatności którejkolwiek z rat, §2 pkt f) regulaminu stosuje
się odpowiednio.
h) W przypadku rezygnacji – niezależnie od przyczyny – z udziału w szkoleniu po
dokonaniu płatności ostatniej raty, płatność nie podlega zwrotowi.
i) W zupełnie wyjątkowych przypadkach – np. udokumentowana trwała niezdolność do
udziału w szkoleniu w wyniku poważnego uszczerbku na zdrowiu (np. Złamanie
wymagające długiego leczenia, inna tego typu poważna kontuzja lub choroba) –
organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania przepisów §2 pkt f-h
niniejszego regulaminu i zwrócić odpowiednią część opłaty za szkolenie. Zmiana osoby
prowadzącej szkolenie danej grupy w trakcie semestru nie będzie traktowana jako
podstawa do zastosowania niniejszego przepisu.
j) Opuszczenie trwających zajęć przed ich końcem nie zwalnia z uiszczenia pełnej opłaty
za zajęcia. (dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy małe dzieci uczestniczące w zajęciach
danego dnia się „rozmyślą” albo stwierdzą, że już nie mają sił).
k) W przypadku zmiany liczby osób w grupie, po dokonaniu płatności za szkolenie w
grupie o wyższej stawce godzinowej przypadającej na jednego uczestnika zajęć,
organizator zwraca kwotę odpowiadającą różnicy kwoty należnej za szkolenie w
grupie o wyższej stawce godzinowej przypadającej na jednego uczestnika zajęć i kwoty
należnej za szkolenie w grupie o niższej stawce godzinowej przypadającej na jednego
uczestnika zajęć, z uwzględnieniem już odbytych wcześniej zajęć w grupie o niższej
liczebności.
l) Podczas zajęć indywidualnych i zajęć grupowych, opłaty za wstęp na basen dokonuje
organizator.
m) Przystąpienie do szkolenia grupowego w trakcie trwania semestru powoduje
obowiązek uregulowania płatności o której mowa w §2 pkt e), pomniejszonej
proporcjonalnie w stosunku do ilości zajęć, które odbyły się przed przystąpieniem do
zajęć danej osoby.
n) Kontynuacja uczęszczania na zajęcia pomimo nieuregulowania wpłat w terminach
wynikających z punktu e) niniejszego paragrafu zobowiązuje uczestnika zajęć
(opiekuna prawnego) do płatności w kwotach wynikających z harmonogramu
płatności, o którym mowa §2 pkt e – a nie w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby
zajęć(godzin), w których uczestnik wziął udział i stawki godzinowej za te zajęcia.

§3 Nieobecności

a) Brak możliwości udziału w danych zajęciach indywidualnych, uczestnik szkolenia
powinien zgłosić organizatorowi najpóźniej do godz. 21:00 dnia poprzedzającego
dzień, w którym planowo powinny odbyć się zajęcia.
b) W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa powyżej, nie ma możliwości
„odrobienia zajęć“.
c) Brak możliwości udziału w danych zajęciach grupowych, uczestnik powinien zgłosić
najpóźniej do godz. 21:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym planowo powinny
odbyć się zajęcia. Brak uczestnictwa w zajęciach nie uprawnia uczestnika zajęć do
otrzymania zwrotu opłaty za zajęcia, na których był nieobecny bądź do obniżenia
łącznej kwoty należnej organizatorowi za szkolenie w danym semestrze. W takim
wypadku uczestnik szkolenia dokonuje płatności – tak jakby był obecny na wszystkich
zajęciach.
d) W powyższej sytuacji uczestnik zajęć grupowych może „odrobić“ swoją nieobecność
biorąc udział w zajęciach innej grupy, jednak nie więcej niż dwa razy w semestrze.
e) Uczestnik szkolenia grupowego samemu prowadzi spis swoich nieobecności, a
Organizator nie ma obowiązku informowania uczestnika zajęć o liczbie zajęć
przysługujących mu „do odrobienia“. Organizator może zapisywać obecności osób na
zajęciach celem weryfikacji ilości zajęć „do odrobienia” przypadających danej osobie
zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
f) O woli „odrobienia“ nieobecności na zajęciach grupowych, uczestnik zajęć
poinformuje Organizatora, który zaproponuje odpowiedni/e termin/terminy
„odrobienia“ zajęć. Brak możliwości udziału w zajęciach w ramach „odrobienia” we
wskazanym/ch przez Organizatora terminie/ach nie uprawnia uczestnika zajęć do
otrzymania zwrotu opłaty za zajęcia, na których był nieobecny bądź do obniżenia
łącznej kwoty należnej Organizatorowi za szkolenie w danym semestrze. W takim
wypadku uczestnik szkolenia dokonuje płatności – tak jakby był obecny na wszystkich
zajęciach.
g) Nieodrobione nieobecności z okresu pokrywającego się z pierwszym semestrem
danego roku szkolnego, można odrabiać w okresie pokrywającym się z drugim
semestrem danego roku szkolnego – pod warunkiem zapisania się na szkolenie w
drugim semestrze i dokonywania terminowych wpłat zgodnie z regulaminem. W
innym wypadku nieobecności z okresu pokrywającego się z pierwszym semestrem
danego roku szkolnego przepadają bez możliwości ich odrobienia a opłata nie jest
zwracana.
h) Nieobecności z okresu pokrywającego się z drugim semestrem danego roku
szkolnego mogą być „odrabiane” jedynie do końca tego okresu. W innym wypadku
nieobecności z okresu pokrywającego się z drugim semestrem danego roku szkolnego
przepadają bez możliwości ich odrobienia a opłata nie jest zwracana.

§ 4 Zasady zajęć nauki i doskonalenia pływania

a) Pływających obowiązuje stosowanie się do uwag Instruktora prowadzącego zajęcia.
b) Organizator zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione
na pływalni.
c) Instruktor Pływania bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo każdego
uczestnika wyłącznie podczas trwania jego zajęć. Obowiązkiem osoby prowadzącej
jest zapewnienie bezpiecznego przebywania w wodzie podczas ćwiczeń w wodzie
oraz skoków do wody. Poza tym czasem za dzieci pozostające na obiekcie natrysków
i szatni odpowiadają rodzice lub prawni opiekuni.
d) Uczestnicy kursu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Należy
być przynajmniej 10 minut przed zajęciami.
e) Małe dzieci przyprowadzane są na płytę basenu przez opiekuna prawnego oraz
odbierane są przez opiekuna prawnego po zajęciach.
f) Zabrania się wchodzenia na halę basenową w odzieży zewnętrznej i bez klapek.
g) Każdy uczestnik kursu musi posiadać własny stój kąpielowy, klapki i ręcznik;
posiadanie czepka nie jest obowiązkowe.
h) Uczestnik zajęć:
– spożywa posiłek minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć,
– nie spóźnia się na lekcje,
– utrzymuje po sobie porządek w szatni, toalecie oraz pod prysznicem,
– przed zajęciami załatwia potrzeby fizjologiczne oraz myje się pod prysznicem,
– nie krzyczy i nie biega na terenie pływalni,
– bez zgody Instruktora nie zanurza rąk ani nóg, nie wchodzi i nie skacze do wody,
– informuje o zamiarze wyjścia z wody i złym samopoczuciu,
– słucha poleceń Instruktora podczas zajęć.

§5 Kontakt z Organizatorem

a) W sprawach związanych z zajęciami, o którym mowa w niniejszym regulaminie można
kontaktować się z Organizatorem telefonicznie lub mailowo.
b) Numer kontaktowy: 511 973 736 – Agnieszka Lang-Chlasta
c) Adres e-mail do kontaktu alangchlasta@gmail.com

§6 Dane Osobowe

a) Dane osobowe uczestników szkolenia przetwarzane są zgodnie polityką przetwarzania
danych osobowych Klubu, dostępną na stronie www.sportandsmile.pl (zgodnie z RODO).

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami.